آمار پروژه های متالورژی - آبکاري الکتریکی کامپوزیت نیکل - برن نیتراید

چکیده

در یک حمام وات بر زیر لایه اي از جنس مس صورت پذیرفته Ni-BN در این تحقیق آبکاري الکتریکی کامپوزیت

در پوشش با میکروسکوپ الکترونی BN است. مورفولوژي و ضخامت پوشش ایجاد شده و همچنین نحوه ي توزیع ذرات مورد بررسی قرار گرفت. از میکرو سختی سنج نیز جهت تعیین سختی پوشش هاي ایجاد شده و تاثیر SEM روبشی بر این خاصیت استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از حمام وات و با اعمال دانسیته BN حضور ذرات جریانی در محدوده ي 50 تا 65 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و در مدت زمان تقریبی 50 دقیقه و در شرایطی که 10 گرم در

Ni- 1میکرون در حمام پوشش دهی معلق می باشند، می توان پوشش کامپوزیتی . با متوسط اندازه ذرات 5 BN لیتر پودر بخوبی در زمینه فلزي BN نیز بیانگر آن بود که ذرات SEM با ضخامتی در حدود 50 میکرون ایجاد نمود. آنالیز BNتاثیر بسزایی در ارتقا سختی پوشش BN توزیع شده اند. اندازه گیري سختی نیز حاکی از آن بود که حضور ذرات Ni

450 ارتقا می دهد. HV 230 به حدود HV دارد. بطوریکه سختی آن را از مقدار اولیه ي Ni

واژه هاي کلیدي: آبکاري الکتریکی، نیکل ، برن نتیراید،وات.

١

مقدمه

شرایط خاص از جمله دماي بالا، دماي خیلی پایین یا خلا بالا، جایی که گریس یا روغن قابل استفاده نیستند، روان سازهاي جامد اغلب براي کنترل اصطکاك و کاهش سایش در کارهاي صنعتی استفاده می شوند. چندین نوع از روانسازهاي جامدکه در یک زمینه ي فلزي جاسازي شده اند به عنوان ترکیبات خود روان BN ،MoS2 ،(PTFE) مثل گرافیت، پلی اتیلن ساز استفاده می شوند . از جمله مهمترین روشهاي صنعتی که جهت تولید این ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به فرآیند متالورژي پودر و ریخته گري اشاره نمود. در این فرآیند ها اغلب نیاز به دما و فشار بالا یا تجهیزات گران قیمت وجود داشته ودست یافتن به ساختار نهایی ترکیبات به شکل مطلوب مشکل است.

علاوه بر روش هاي مذکور از فر آیند آبکاري الکتریکی نیز براي تهیه پوشش هاي کامپوزیتی در یک حمام مناسب شامل ذرات جامد پراکنده بطور یکنواخت استفاده می شود. در طول احیاي کاتدي یون هاي فلزي، ذرات معلق به پوشش هاي

Ni-BN ترکیبی می پیوندند. از جمله ذراتی که جهت این منظور مورد استفاده قرار گرفته است می توان به مواردي چون اشاره نمود. علاوه بر فرآیند آبکاري الکتریکی که فقط منجر به تشکیل Ni-PTFE، Ni-MoS2 ، Ni-graphite،پوشش در شرایط خاص پوشش هاي کامپوزیتی می شود، از فرآیند الکتروفورمینگ نیز می توان جهت تولید قطعات کامپوزیتی استفاده نمود.اندازه گیري مقاومت به سایش و سختی پوشش هاي فلزي و کامپوزیتی یکی از مهمترین راهکارهاي تعیین ارزیابی این نوع از پوشش ها می باشد. حضور ذرات سرامیکی و یا پلیمري به عنوان فاز سخت و یا عامل ایجاد روان سازي در سطح می تواند بصورت موثر موجب افزایش سختی و مقاومت به سایش پوشش هاي کامپوزیتی

.[ گردد[ 7و 6و 1

از حمام وات مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا Ni- BN در این تحقیق فرآیند آبکاري الکتریکی کامپوزیت در پوشش، تاثیر افزودن این ذرات بر سختی BN ضمن بررسی مورفولوژي پوشش ایجاد شده و نحوه ي توزیع ذرات پوشش ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

 

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390 و ساعت 16:14 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت