آمار پروژه های متالورژی - بهینه سازي شرایط عملیات حرارتی سطحی فولاد CK45

چکیده

امروزه روش هاي بهینه سازي در جهت طراحی آزمایش و کاهش تعداد آزمایشات براي بدست آوردن شرایط بهینه فرآیند هاي صنعتی کاربرد وسیعی یافته است. یکی از این روش ها ، روش بهینه سازي تاگوچی می باشد که علاوه بر طراحی آزمایشات و کاهش هزینه و زمان مورد نیاز براي بدست آوردن شرایط بهینه ، می تواند درصد تاثیر هر پارامتر بر فرآیند و درصد خطا را محاسبه نماید. از آنجا که سختی سطح بالا و خمش قبل از شکست زیاد براي پیچ چرخ دو عامل مهم در جهت استاندارد بودن آن می باشد و عدم انطباق هر یک از این عوامل با استانداردهاي موجود می تواند باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیري شود ، در این تحقیق براي محقق شدن این انتظارات از لحاظ سختی سطح و خمش قابل تحمل در تولید انبوه پیچ چرخ پیکان با از روش بهینه سازي تاگوچی استفاده شده است. در نهایت به ترتیب میزان کربن رسوب داده شده ، CK جنس فولاد 45 دماي بازپخت و مدت زمان بازپخت بیشترین تاثیر را بر سختی آن و براي میزان خمش قابل تحمل ، دماي بازپخت ، میزان کربن رسوب داده شده و مدت زمان بازپخت به ترتیب بیشترین تاثیر را نشان می دهد.

مقدمه

روش بهینه سازي تاگوچی اولین بار توسط دکتر تاگوچی در دهه 1950 کشف و مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون باعث [ صرفه جویی میلیون ها دلار در سراسر جهان شده است. [ 1,2

[ جدول 1- مقایسه استفاده از روش تاگوچی و عدم استفاده آن [ 1,2

در جدول 1 مشاهده می شود براي بدست آوردن شرایط بهینه بدون استفاده از روش تاگوچی در حالتی که 15 پارامتر و براي هر یک 2 سطح تعریف نماییم 32768 آزمایش بایستی انجام شود در حالیکه در صورت استفاده از روش بهینه سازي تاگوچی تنها با انجام 16 آزمایش به شرایط بهینه دست پیدا می کنیم ، که این نشان از صرفه جویی بسیار زیاد در صرف زمان و هزینه با استفاده از روش تاگوچی دارد. در دنیا شرکت هاي بزرگی از این روش بهینه سازي براي تولیدات خود استفاده می کنند که از آن جمله می توان شرکت هاي فورد، تویوتا، زیمنس، فیلیپس، موتورولا، کوداك ، مک دونالد و...... را نام برد.[ 3,4 ] از سال 1982 تحقیقات بسیار گسترده اي توسط دانشمندان در سراسر جهان براي طراحی و انجام [ آزمایشات بوسیله روش تاگوچی انجام شده است.[ 5,6,7,8,9,10 در این پژوهش می خواهیم با استفاده از روش بهینه سازي تاگوچی ، شرایط بهینه را براي پارامترهاي موثر بر سختی سطح و خمش قابل تحمل پیچ چرخ پیکان بدست آوریم به گونه اي که تحت شرایط پیش بینی شده توسط این روش تست هاي سختی سنجی و خمش را با توجه به استانداردهاي موجود براي پیچ چرخ پیکان با موفقیت گذرانده و به تولید انبوه برسد . براي این منظور بایستی سطوح لازم براي پارامترهاي موثر بر سختی و خمش پیچ چرخ را معرفی و آزمایشات تاگوچی را بر اساس تعداد پارامترها و سطوح هر پارامتر بدست آورده و پس از انجام آنها محاسبات مربوطه را براي بدست آوردن شرایط بهینه به انجام رسانیم. در روش تاگوچی متغیري به نام نسبت سیگنال به نویز تعریف می شود که در نهایت هر سطحی از پارامترهاي میزان کربن رسوب داده شده، دماي تمپر و مدت زمان تمپر که نسبت سیگنال به نویز بالاتري داشت ه باشد ، شرایط بهینه براي عملیات حرارتی پیچ چرخ پیکان را دارا خواهد بود.

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

 

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390 و ساعت 23:34 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت