آمار پروژه های متالورژی - کلکتورهاي آسام، اتراک در فلوتاسيون آپاتيت معدن

چكيده

کارخانه فرآوري چادرملو شامل سه خط توليد مواز ي و مشابه است . در هر خط توليد، کانه هماتيت

توسط يک مدار فلوتاسيون شامل مراحل اوليه، شستشو و رمق گير فرآور ي مي شود. با توجه به مزاي اي

سلولهاي فلوتاسيون ستون ي نسبت به سلولها ي مکانيک ي و رويکرد جهان ي صنايع فرآوري مواد معدني به

سوي جايگزين کردن سلولها ي مکانيک ي با سلولها ي ستو ني، ستو ني آزمايشگاه ي به ارتفاع ١٥٣٥ ميل ي

متروقطر ٧٤ ميل ي متر در مدار خط فلوتاسيون هماتيت کارخانه فرآوري آهن چادرملو جهت

بهينه ساز ي نوع کلکتور مورد مطالعه قرار گرفت . در اين مقاله، آزمايشها ي فلوتاسيون ستون ي با استفاده

ازکلکتورهاي آسام، اتراک و ترکيب آسام +اتراک انجام گرفت . از بين آنها ترکيب کلکتور آسام +اتراک

عيار فسفر در محصول ، pH=١٠-١٠/ بهترين تاثير را در کاهش فسفر از خود نشان داد که در ٥

٥٥ درصد بدست آمد. / ٦٤ درصد و راندمان جدايش ١٩ / ٠ درصد، بازيابي فسفردر باطله ٢٣ / آهن ١٩٩

واژه هاي کليدي:هماتيت ، آپاتيت ، فلوتاسيون ستوني ، معدن چادر ملو

مقدمه

در كارخانة فرآوري مجتمع صنعتي - معدني چادرملو با سه خط توليد مواز ي ومشابه ، دونوع کنسانتره

منيتيتي و هماتيت ي توليد م ي شود . توليد کنسانتره هماتيت از اين معدن، به روش فلوتاسيون معمول ي و

توسط سلوله اي مکانيک ي نوع سالا انجام م ي گيرد . درمورد جدايش هماتيت از ناخالصيها ي همراه با استفاده از

اين مکانيزم ، توسط محققين مختلف ، سه روش پيشنهاد شده است:

.[ هاي ٦تا ٧ به کمک انواع آمينها [ ١ pH ١- فلوتاسيون معکوس آپاتيت در

ها ي ١١ ت ا ١٢ به طريق غير مستقيم توسط کلکتور ها ي pH ٢- فلوتاسيون معکوس آپاتيت در

Ca + آنيوني(اسيد کربوکسيليک ) پس از فعال کردن سطح آن توسط کاتيونها ي دو ظرفيت ي مانند 2

.[١]

ه اي قليا يي توسط کلکتور ها ي آنيون ي(اسيد کربوکسيليک ) و pH ٣- فلوتاسيون معکوس آپاتيت در

بازداشت همزمان کانيهاي آهن به وسيله نشاسته، کبراکو، دکسترين، سيليکات سديم وغيره.

در معادن مختلف در جهان، از روشها و مواد شيميايي متنوع ي بر اي فراور ي هماتيت استفاده م ي شود . بخش

اعظم کانس ار در معدن گريس،کانه هماتيت است که شامل باطله سيليکاته م ي باشد . روش ي که برا ي

فلوتاسيون کانه بکارم ي رود، روش فلوتاسيون معکوس است . درمحيط قلياي ي درحالي که کانه هماتيت

بازداشت م ي شود، کوارتز توسط کلکتور استات دسيل اتر آمين فلوته م ي شود. بازداشت کننده هاي ي ک ه

مورد استفاده قرار گرفته است، نشاسته و ديگر پل ي ساکاريدها هستند که هم به عنوان ب ازداشت کننده و هم

به عنوان فلوکولانت کاربرد دارند[ ٢] . در معدن سانتا که کانه آن داراي آناليز ي شامل هماتيت ٩٠ درصد،

گوتيت ٢ درصد، مگننتيت ١ درصد، کوارتز ٤ درصد و ساير ترکيبات ٣ درصد م ي باشد، نشاسته ذرت با

٢٨ درصدآميلوز، به عنوان بازداشت کننده آهن وآلکيل آمين با خلوص ٩٩ درصد به عنوان کلکتور / محتوي ٥

واکنش در حدود ١٠ مي باشد[ ٣] . درمعدن سامارکو در برزيل ، بخش اعظم کانسار pH . به کار مي رود

٥٥ درصدآهن م ي باشد توصي ف فرايند فلوتاسيون ، شامل بازداشت كانه ه اي - هماتيت است که شامل ٤٥

آهن توسط نشاسته و در نهايت فلوتاسيون گانگ است كه با نمکه اي اتر آمين اوليه ، به عنوان کلکتور، انجام

. [ بازي انجام مي شود[ ٤ pH مي شود. فلوتاسيون در محدوده

باتوجه به اينکه در معدن آهن چادرملو، کان ي آپاتيت به عنوان باطله همراه کانسنگ آهن مي باشد، لذا عملا

براي حذف فسفر از آهن، از روش سوم استفاده مي شود.

به دليل گسترش روز افزون سلولها ي فلوتاسيون ستون ي و افزايش کاربرد آنها در کارخانجات فرآور ي و نيز

مزاياي اين سلولها در مقايسه با سلولها ي مکانيک ي،کاربرد انواع مختلف ستون در جهان، در فرآور ي کانه ها ي

آهن متنوع بوده است به طوريکه امروزه کمترين کارخانه جديدالتاسيس ي در جهان يافت م ي شود که در مدار

فلوتاسيون خود از فلوتاسيون ستون ي بهره نبرده باشد . به عنوان نمونه،کارخان ه ساماركو در برزيل يك توليد

كننده مناسب براي توليد محصولات كا نه آهن است كه در اين کارخانه با اضافه شدن يک خط فلوتاسيون

. [ ستوني به موازات خط فلوتاسيون معمولي، بازيابي آهن در كنسانتره با ٤ درصد افزايش روبرو شد

درستونهاي فلوتاسيون آزمايشگاهي با ارتفاع وقطره اي متفاوت ، به منظور انجام مطالعات آزمايشگاهي در

خصوص كا نسنگهاي مختلف در راستاي رسيدن به عيار و بازيابي مطلوب و يا بررسي بهبود فرايندهاي

فلوتاسيون، امكان اعمال تغييردر چهار پارامتر (پارامترهاي عمليا تي)، نرخ آب شستشو، نرخ گاز ورودي به

اسپارجر ، نرخ خوراك ورودي با شرايط آماده سازي متغير و نرخ ته ريز به منظور دستيابي به محصول موردنظر

در شرايط عملياتي آسان تر، وجود دارد.

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد.

www.hamzeeidivandi@ymail.com

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در سه شنبه هفدهم اسفند 1389 و ساعت 21:12 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت