آمار پروژه های متالورژی - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولادهاي میکروآلیاژي وانادیم دار آهنگري شده

چکیده

فولادهاي میکروآلیاژي،فولادهاي با استحکام بالا و قابلیت جوشکاري خوب هستند که کاربرد عمده آنها در صنایع نفت و گاز و صنایع خودرو می باشند. وانادیم، نیوبیوم و تیتانیوم عناصري هستند که به مقادیر کم در ترکیب شیمیایی فولادهاي مذکور بکار می روند. این عناصر با مکانیسم هاي رسوب گردانی و قفل کنندگی ، باعث افزایش استحکام کششی و ضربه اي فولاد می شوند. درصد قابل توجهی از این نوع فولادها، به روش نورد تولید می شوند که بدلیل ماهیت فرآیند نورد، دستیابی به خواص مکانیکی نسبت به روش آهنگري آسان تر است.با توجه به اهمیت فاکتور جوشکاري در این نوع محصولات و به تبع آن لزوم کاهش درصد کربن معادل فولادها،استفاده از عناصر میکروآلیاژي مثل وانادیم در ترکیب شیمیایی فولادها راهکار مناسبی براي افزایش خواص مکانیکی به همراه قابلیت جوشکاري می باشد.در این مقاله،تاثیر روشهاي عملیات حرارتی نرمال،نرمال دو مرحله اي و کوئنچ و تمپر بر خواص مکانیکی فولاد کم کربن وانادیم داربررسی شده است.نتایج نشان می دهند که می توان با کوئنچ وتمپر به خواص مکانیکی بالا دست یافت.

واژه هاي کلیدي: رسوب سختی، فریت داخل دانه اي ، نیترید وانادیم ، اندازه دانه.

1

مقدمه

بسیاري از قطعات تولیدي در صنایع نفت و گازي و خودرو نیاز به استحکام کششی بالا و چقرمگی بالا دارند. ولی دستیابی همزمان به دو مورد یاد شده معمولا کار آسانی نیست. از سوي دیگر ، فاکتور دیگري که بکار گیري قطعات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و ساختمانی مثل پل سازي را محدود می کند، قابلیت جوشکاري فولاد است. تا سال 1940 ، که براي اتصالات از پیچ و مهره به جاي جوشکاري استفاده می شد،بکار بردن فولادهاي با کربن و منگنز بالا مشکل خاصی را ایجاد نمی کرد. ولی وقتی در سال 1960 ، فولادي که در ساختمان پلی در ملبورن در حین جوشکاري شکست و دلیل آن بالا بودن درصد کربن و منگنز اعلام شد،تلاش زیادي براي حل مشکل بوجود آمده آغاز شد [ 1]. تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم ، براي افزایش استحکام فولادهاي کم آلیاژي نورد گرم شده ، از افزایش درصد کربن فولاد بهره می جستند. تاثیر درصد کربن بر تغییرات میزان چقرمگی در شکل ( 1) نشان داده شده است. همانطوریکه ملاحظه می شود،با افزایش

.[ درصد کربن، چقرمگی فولاد کاهش می یابد [ 2 با معرفی فرآیند جوشکاري در تولید محصولات متعدد فولادي، فاکتور قابلیت جوشکاري در انتخاب و کاربرد فولادها از اهمیت شایانی برخوردار شده است.معمولا براي افزایش قابلیت جوشکاري،درصد کربن معادل فولاد و بالاخص درصد 1] ، این امکان فراهم ] در سال 1962 BS کربن فولاد را کم انتخاب می کنند. در نتیجه، براي اولین بار در استاندارد 968 آمد که درصد کربن فولاد کاسته شده و در عوض از عناصر میکروآلیاژي مانند وانادیم و نیوبیوم استفاده شود.

می باشند که بنا بر تعریف فولادهایی هستند که (HSLA) فولادهاي میکروآلیاژ جزو فولادهاي کم آلیاژ با استحکام بالا ( 0.03 ) براي دستیابی به چقرمگی، قابلیت جوشکاري خوب و شکل دهی مناسب،( 2 - 1) داراي کربن کمتر (% 0.25 ) یک یا چند عنصر کاربیدزاي قوي مثل وانادیم،نیوبیوم و تیتانیوم، ( 3) گروهی از عناصر استحکام گردان محلول جامد (مثل منگنز تا 2%) و ( 4) یک یا چند عنصر میکوآلیاژ دیگر به همراه یک یا چند عنصر نادر خاکی براي کنترل اندازه آخالها جهت دستیابی به چقرمگی بالا می باشند [ 3]. این نوع فولادها را می توان در هشت گروه طبقه بندي کرد: فولادهاي مقاوم به هوازدگی، فولادهاي نورد کنترل شده ، فولادهاي با درصد پرلیت کم، فولادهاي میکروآلیاژي، فولادهاي بینیتی کم .[ کربن، فولادهاي مارتنزیتی کم کربن و فولادهاي دو فازي [ 4 و 3

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

 

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 12:28 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت