آمار پروژه های متالورژی - تاثیر عملیات آنیل روي استحکام پیوند کامپوزیت آلومینیم/آلومینا ساخته شده توسط فرایند نورد اتصالی سر(C
تاثیر عملیات آنیل روي استحکام پیوند کامپوزیت آلومینیم/آلومینا ساخته شده توسط فرایند نورد اتصالی سر(CRB)

چکیده
به عنوان یک روش اتصال در حالت جامد در ساخت ورق ها ،(Cold Roll Bonding-CRB) فرایند نورد اتصالی سرد و فویل هاي لایه اي گسترش بسیار زیادي داشته است. در این پژوهش، این فرایند بر روي ورق هاي آلومینیم خالص تجاري انجام گرفت. تاثیر عملیات آنیل قبل و بعد از (Al2O در حضور و عدم حضور ذرات نانومتري آلومینا ( 3 (AA1100) بر روي استحکام پیوند کامپورزیت مورد بررسی قرار گرفت. مقدار استحکام پیوند با استفاده از آزمون CRB فرایند
استحکام پیوند را ،CRB اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که عملیات آنیل قبل یا بعد از فرایند (Peeling Test) پیلینگ بسیار بیشتر است. CRB در حضور و یا عدم حضور ذرات آلومینا افزایش می دهد اما تاثیر عملیات آنیل قبل از فرایند همچنین مشخص شد که ذرات آلومینا، بالاتر از یک کاهش در ضخامت خاص، تاثیر مهمی بر استحکام پیوند نمونه هاي دارد. این اثر عبارت است از افزایش ناگهانی استحکام پیوند در این نمونه ها. (CRB آنیل شده (قبل یا بعد از واژه هاي کلیدي: نورد اتصالی سرد، استحکام پیوند، ذرات نانومتري آلومینا، عملیات آنیل.

مقدمه
کامپوزیت هاي با زمینه ي آلومینیم به دلیل دارا بودن دانسیته ي کم، صلبیت بالا و نرخ سایش کم، مواد امید بخشی براي 1]. کامپوزیت هاي با زمینه ي آلومینیم که توسط ذرات - صنایع اتومبیل، هوا فضا و دیگر کاربردهاي ساختاري می باشند [ 2 تقویت شده اند، به علت داشتن خاصیت همسانگردي مورد توجه صنایع مختلف قرار گرفته اند. در سال هاي اخیر تولید این رشد چشمگیري داشته است. (CRB) کامپوزیت ها با استفاده از روش نورد اتصالی سرد نورد اتصالی سرد، نوعی فرایند جوش است که پیوند به وسیله ي تغییرشکل پلاستیکی حاصل از نورد برقرار می شود. هنگامی که تغییرشکل آغاز می شود، انبساط سطح موجب شکستن لایه ي اکسیدي سطوح شده و فشار نورد باعث می شود .[3- که فلز از بین این لایه ها اکسترود شده و بدین ترتیب پیوند بین دو ورق ایجاد می شود [ 6 3] و ایجاد پیوند به وسیله ي نورد سرد [ 7] نیز بیان - نورد اتصالی سرد همچنین با نام هاي جوش سرد حاصل از نورد [ 6
می شود. این فرایند می تواند بر روي تعداد زیادي از مواد انجام شود. علاوه بر آن، موادي که نمی توانند به وسیله ي روش هاي متداول به هم جوش داده شوند، به این روش پاسخ مثبت نشان می دهند [ 3]. نورد اتصالی سرد در مقایسه با سایر روش ها ساده می باشد و می تواند به راحتی مکانیزه شود. همچنین این روش به عنوان یکی از روش هاي امیدبخش براي .[ اتصال فویل ها مطرح است [ 8 پژوهش هاي زیادي بر روي پارامترهاي تاثیرگذار بر روي استحکام پیوند در این روش انجام شده است. این پارامترها 11 ]، سرعت نورد [ 12 ] و ] CRB 4،9 ]، عملیات آنیل پس از فرایند - عبارتند از کاهش در ضخامت در طول نورد [ 10
13 ]. مورد اخیر به تازگی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا می توان با بررسی و بهینه سازي - حضور ذرات بین ورق ها [ 14 این پارامتر و انجام نورد اتصالی سرد، کامپوزیت تولید کرد. علیزاده و دیگران [ 13 ] بدین منظور از ورق هاي آلومینیم استحکام ،TiH براي تولید آلومینیم اسفنجی استفاده کردند. آنها متوجه شدند که حضور ذرات 2 TiH 1050 و ذرات 2 براي SiO پیوند بین ورق هاي آلومینیم را کاهش می دهد. همچنین لو و دیگران [ 14 ] از ورق هاي آلومینیم 6060 و ذرات 2 موجب افزایش استحکام پیوند بین ورق ها می شوند. این SiO تولید کامپوزیت استفاده کردند. اما آنها دریافتند که ذرات 2 دو پژوهش صرفا به تولید کامپوزیت با استفاده از روش نورد اتصالی سرد و تاثیر حضور ذرات بر روي استحکام پیوند پرداخته و پارامترهاي دیگر و تاثیر ذرات روي این پارامترها مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرفی دیگر، هیچ پژوهشی و تاثیر آن روي استحکام پیوند بین ورق هاي آلومینیم وجود ندارد. از آنجا که Al2O در مورد استفاده از ذرات 3 آلومینیم/آلومینا یک کامپوزیت شناخته شده با خواص بسیار عالی می باشد، بررسی حضور این ذرات و تاثیر آن روي استحکام پیوند ورق هاي آلومینیم امري ضروري به نظر می رسد. بر روي استحکام پیوند کامپوزیت هاي آلومینیم/آلومینا CRB در این پژوهش، تاثیر عملیات آنیل قبل و یا بعد از فرایند بررسی می شوند. از طرفی دیگر تاثیر ذرات آلومینا بر روي نتایج حاصل از عملیات آنیل بررسی خواهد شد.

مواد و روش تحقیق
-1 مواد اولیه
آلومینیم خالص تجاري (که مشخصات آن در جدول 1 آورده شده است) موازي با جهت نورد as-receive ورق هاي 150 بریده شدند. همچنین از ذرات نانومتري آلومینا با اندازه ي کمتر از mm × 30 mm × 1 mm به نوارهایی به ابعاد 50 که به طور تقریبا یکنواخت روي ورق ها قرار می گرفت استفاده شد. nm

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

 

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در چهارشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 16:52 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت