آمار پروژه های متالورژی - تولید فویل کامپوزیتی آلومینیوم- مس بسیار ریزدانه با استفاده از فرایند نورد سرد تکراري و تازدن
تولید فویل کامپوزیتی آلومینیوم- مس بسیار ریزدانه با استفاده از فرایند نورد سرد تکراري و تازدن

چکیده

در این پژوهش فویل کامپوزیتی آلومینی وم-مس با ضخامت 300 میکرون تو لی د شد . بر اي ای ن منظور از فوی ل ها ي آلومینیومی و مسی با خلوص تجارتی استفاده گردید. براي رسیدن به حداکثر یکنواختی فرایند نورد تجمعی با تازدن ها ي میانی تا 10 پاس انجام شد و ضخامت لایه ها به کمتر از 100 نانومتر رس ید. خواص مکا نیکی به وس یله تست ر یزسخت ی سنجی و چسبندگی لایه ها به وسیله میکروسکوپ نوري و میکروسکوپ الکترونی روبشی در پاس هاي مختلف نورد مورد بررسی قرار گرفت. از روش پراش پرتو ایکس جهت تخمین اندازه دانه ها استفاده گردید. بررسی ها ي ری ز ساختار ي در پاس هاي مختلف نورد نشان داد که چسبندگی بسیار خوبی بین لایه ها برقرار شده است. فویل کامپوزیتی تولید شده بسیار ریزدانه است و سختی نسبتا بالایی دارد

مقدمه

براي تولید مواد بسیار ریزدانه (SPD) به عنوان یکی از روش هاي تغییر شکل پلاستیک شدید (ARB) روش نورد تجمعی استفاده شده ARB 1]. در اکثر تحقیقات صورت گرفته از یک فلز یا آلیاژ براي فرایند - مورد استفاده قرار گرفته است[ 4 است و استفاده از دو یا چند فلز یا آلیاژ غیر همجنس یا اصطلاحا تولید کامپوزیت هاي لایه اي کمتر مورد توجه قرار گرفته روي فویل هاي غیر همجنس، ترکیبات ب ین (F&R و RCR) است. اخیرا با استفاده از روش نورد سرد تکراري و تا زدن به دلیل قیمت بالاي فویل هاي فلزي و فرایند پ یچی ده ای ن RCR 5]. البته روش - فلزي و مواد آمورف تولید شده است[ 7 روش پتانسیل بالایی براي تجاري شدن ندارد، هر چند سرعت فرایند به دلیل حذف برخی مراحل مانند برسکاري نسبت به روي یک فلز یا آلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد، تغییر فرم پلاستیک شدید ARB بیشتر است. هنگامی که فرایند ARB موجب شکسته شدن دانه ها شده و مرزهاي اصلی جاي خود را به مرزهاي فرعی می دهند و در نهایت قطعه بسیار ری ز دانه فلزات غیر همجنس، جوش سرد بین فلزات غیر مشابه به ARB با مرزهاي تعادلی بیشتري به وجود می آید[ 8]. در فرایند وسیله نورد تجمعی به وجود می آید و در هر دو فلز زمینه و تقویت کننده دانه ها ي ری ز ایجاد م ی کند . هنگام ی که از استفاده می شود، ساختار میکروسکوپی و ماکروسکوپی ایجاد شده به د لی ل تفاوت در ARB فلزات غیر مشابه در فرایند سختی فلز زمینه و تقویت کننده کمی پیچیده تر از حالتی است که از یک فلز استفاده می شود. در حالت کل ی، هنگام ی که روي یک کامپوزیت چند لایه از فلزات غیر مشابه کرنش اعمال می شود، به دلیل تفاوت در خواص سیلان فلزات مورد استفاده، ناپایداري پلاستیک در ساختار به وجود می آید و با افزایش میزان کرنش ، فاز سخت تر در زم ینه فاز نرم تر ،RCR و ARB گلویی شده و در نهایت گسسته خواهد شد[ 10 و 9]. در این پژوهش با استفاده از مز ای اي هر دو روش Accumulative Roll Bonding & )(ARBF) " روش جدیدي تحت عنوان " نورد تجمعی با تا زدن ها ي می انی به کار گرفته شد. Al-Cu براي تولید فویل کامپوزیتی Cu و Al در مورد نوارهاي فلزي (Folding

مواد و روش تحقیق

با ضخامت او لی ه 500 میکرون و فو ی ل مس خالص با ضخامت او لی ه 250 ( Al فویل آلومینیوم خالص تجارتی( 1100 5 20 ،ARBF میکرون در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ابعاد فو ی ل ها ي اولی ه مورد استفاده جهت فر ایند سانتیمتر در نظر گرفته شد. یک فویل آلومینیوم و یک فویل مسی به وسیله محلول استون چرب ی زدایی شده و سپس به وسیله برس سیمی نرم فولاد زنگ نزن یک طرف این فویل ها برس زده شد و از طرف برسکاري شده روي هم قرار داده شده و چهارگوشه این ساندویچ به وسیله سیم مسی بسته شد. قطعه اولیه با ضخامت 750 میکرون در ی ک پاس نورد در 5 rpm دماي محیط، به ضخامت 300 میکرون رسید. قطر غلتک مورد استفاده 250 میلیمتر و سرعت غلتک در مقدار ثابت قرار داده شد. سپس نمونه مجددا از سمت مسی مورد عملیات چربی زدایی با استن و برسکاري قرار گرفته و تا زده شد و مجددا تحت عملیات نورد با 50 درصد کاهش در سطح مقطع قرار گرفت و این فرایند تا 10 بار تازدن و نورد سرد تکرار گردید. شماتیک فرایند انجام شده در شکل ( 1) آمده است.

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

 

+ نوشته شده توسط حمزه عیدی وندی در پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 20:31 |


Powered By
BLOGFA.COM


جملات ارز ساعت

دریافت كد ساعت